Master of Research

Chúc mừng

các bạn đã lấy email chấp nhận cho việc học khóa Master of Research bên trường Western Sydney University trong tháng 4 này.

✅Master of Research là khóa học dành cho các bạn muốn làm nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực khác nhau trong ngành Business / IT / Engineering / Health… Ngoài ra, hoàn thành khóa học sẽ là bước đệm để tiếp tục học lên chương trình Tiến Sĩ ở các trường ở Úc.

✅Ngoài ra, khi đăng kí khóa học Master of Research, các bạn được quyền đi làm Full Time trên Student Visa => sẽ rất phù hợp cho những bạn nào có khả năng học và muốn lấy Kinh Nghiệm làm Full Time cho ngành nghề mình đang làm.

✅Khi để được chấp nhận cho khóa Master of Research, các Professor sẽ yêu cầu bạn viết 1 đề xuất nghiên cứu và sẽ được xem xét nếu phù hợp hay không.

👉👉Bạn nào cần apply khóa Master of Research, có thể liên hệ TNS để được hỗ trợ nhé!! 

 

Thông tin liên quan

Bạn cần hỗ trợ?